بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله آموزش، مشاوره و روان درمانی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی تغییریافته است.
=========================================================================

قابل توجه نویسندگان محترم : 

خواهشمند است به هیچ وجه با ایمیل شخصی عوامل مجله، ازجمله سردبیر،  مدیر مسئول،  مدیر داخلی، ویراستار ارشد و اعضای هیات تحریریه مکاتبه نکنند و یا تماس نگیرند.  از این رو نویسندگان محترم هر گونه موضوع یا در خواستی را فقط از طریق ایمیل (islamshahr.journal@gmail.com) مجله پیگیری کنند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت مسئله فوق، مقاله از روال بررسی خارج و حذف خواهد شد.

=========================================================================


شماره جاری: دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 1-100 

3. تأثیر درمان بهزیستی روان‌شناختی بر تحمل آشفتگی در مادران کودکان کم توان ذهنی

صفحه 24-33

مهناز طالبی؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور؛ سحر صفرزاده


5. پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‫های کنترل تعارض و سرسختی روانشناختی در زوجین

صفحه 38-48

ناهید عظیمی؛ سعیده سادات حسینی؛ مختار عارفی؛ شیما پرندین