نویسنده = فاطمه خسروی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی نوجوانان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 13-27

فاطمه خسروی؛ طهمورث اقاجانی