نویسنده = محمد ابراهیم مداحی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر نشانه های روانی (افسردگی و بهزیستی روانشناختی) در سالمندان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 15-26

نازنین اصغری؛ محمد ابراهیم مداحی؛ ادیس کراسکیان موجمناری؛ رباب صحاف