نویسنده = سیامک سامانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش انسجام و انعطاف پذیری خانواده در پیش بینی خودکارآمدی والدینی در دبیران آموزش متوسطه دوم شهر یاسوج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 69-78

محمد مشهدی زاده؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیّر؛ سیامک سامانی