شماره جاری: دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 1-100 
3. تأثیر درمان بهزیستی روان‌شناختی بر تحمل آشفتگی در مادران کودکان کم توان ذهنی

صفحه 24-33

مهناز طالبی؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور؛ سحر صفرزاده


5. پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‫های کنترل تعارض و سرسختی روانشناختی در زوجین

صفحه 38-48

ناهید عظیمی؛ سعیده سادات حسینی؛ مختار عارفی؛ شیما پرندین