دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (Cbt) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act) بر کاهش افسردگی و امید به زندگی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

مژده سادات حمیدیان؛ احمد ترابی؛ سودابه کاویانی چراتی؛ سهیلا حاجی اسفندیاری؛ مهسا روحانی اطاقسرا


اثربخشی درمان هیجان مدار بر باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

مهدی خلیلی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه ساروخانی؛ زهرا گنجی فر؛ غزاله ترناس


اثربخشی آموزش رابطه والد - کودک بر استرس ادارک شده و بهزیستی روانشناختی در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

مهری رستم نژاد؛ شبنم حاجی زاده کلی؛ رقیه اسلام نیا؛ لیلا محمد حسینی؛ سروش علیمردانی


پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زوجین دارای مشکلات زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

فوژان بی آزاری کاری؛ شعبان حیدری؛ عسکر اصغری گنجی


اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر طلاق عاطفی و بلوغ عاطفی زوجین متقاضی طلاق شهربابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

ابوالفضل بخشی پور؛ سهیلا هدایتی مقدم


مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گروهی راه‌حل‌محور و زوج‌درمانی گلاسری بر کیفیت جو عاطفی در همسران آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

سپیده رحیمی نژاد؛ محمد قمری؛ علیرضا جعفری؛ وحیده باباخانی