بررسی اثربخشی آموزش مدیریت هیجان به شیوه مشاوره گروهی الیس بر بهداشت روان و عملکرد ورزشی بانوان تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    هدف،از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مدیریت هیجان به شیوه مشاوره گروهی الیس بر بهداشت روان و عملکرد ورزشی بانوان تیم ملی دوچرخه­سواری ایران بوده است.
 روش: طرح پژوهش نیمه­آزمایشی، پیش‌آزمون – پس‌آزمون و جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی بانوان دوچرخه­سوار بود که در حدود 700 نفر را شامل می­شد؛ از بین بانوان دوچرخه­سوار تیم ملی در اردو که برای شرکت در مسابقات دبی برگزیده شده بودند، با تأکید بر مفروضه تحقیقات نیمه­آزمایشی، یک گروه آزمایش 15 نفری و یک گروه کنترل 15 نفری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق حاضر، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا (MMPI-2RF) بود و برگه ثبت رکوردهای دوچرخه­سواران جهت بررسی عملکرد استفاده شد. مدل آماری، تحلیل کواریانس بود که با حذف اثر پیش­آزمون، اثربخشی آموزش مدیریت هیجان بر بهداشت روان و عملکرد ورزشی بانوان تیم ملی دوچرخه­سواری ایران مورد بررسی قرار گرفت.  یافته­ها نشان داد که: آموزش مدیریت هیجان منجر به کاهش نمرات گروه آزمایش در شاخص­های نارسایی هیجانی/ درونی­سازی، نارسایی در تفکر ضعف روحیه، شکایات جسمانی، هیجانات مثبت پایین، عقاید آزار دیدن، فعال بودن بسیار بالا و هیجانات مختل کننده شد.

کلیدواژه‌ها