تاثیر شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر توجه و تمرکز دیداری، شنیداری و مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شنیدن موسیقی بر توجه و تمرکز دیداری، شنیداری و مهارت­های ­اجتماعی کودکان پیش­دبستانی بود. روش: پژوهش حاضر آزمایشی با پیش­آزمون – پس­آزمون بوده و جامعه­ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه کودکان دختر و پسر (4 تا 6 ساله) منطقه 2 شهر تهران که در سال تحصیلی 1390-1391 در مهد کودک­ها ثبت نام نموده و نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل دو گروه 30 نفری (15 دختر و 15پسر) 5 -6 سال بود که به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. این دو گروه با استفاده از آزمون هوش ریون همتا شده و سپس از طریق پیش­آزمون و پس­آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز نیز از، آزمون­های دقت تولوز-پیرون، توجه شنیداری و مهارت­های ­اجتماعی گرشام و الیووت جمع­آوری شد. گروه آزمایش به مدت10 جلسه 45 دقیقه­ای در معرض موسیقی قرار گرفتند. پس از خاتمه دوره، هر دو گروه با استفاده از پس­آزمون با هم مقایسه شدند. در تحلیل­آماری، از تحلیل کوواریانس و هم­چنین بررسی اندازه اثراستفاده گردید یافته ها: نشان داد 1-شنیدن موسیقی بر تمرکز دیداری، شنیداری و مهارت­های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی مؤثر است؛ 2- فرایند یادگیری بدون توجه و تمرکز لازم نمی­تواند انجام بپذیرد؛ 3- یکی از راه­های جلب تمرکز، استفاده از موسیقی (ریتمیک، ملودیک) است.

کلیدواژه‌ها