بررسی نقش پیش بینی کنندگی معنای زندگی در افسردگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم معنای زندگی  در پیش­بینی‌ افسردگی یک نمونه غیربالینی­انجام شد. روش:  در یک  مطالعه توصیفی ­250 نفر از دانشجویان دانشگاه ‌علامه­طباطبایی به پرسشنامه‌های معنای زندگی (استیگر، 2006)، افسردگی بک (1961) و پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دادند. داده­های پژوهش به کمک شاخص­های توصیفی، آزمون تی­مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نشان دهنده آن است که بین وجودمعنادرزندگی و افسردگی رابطه منفی معناداری وجود دارد (001/0> P)؛ همچنین نتایج حاصل از الگوی رگرسیون گام به گام نشان دهنده آن است که عدم وجود معنادر زندگی ­و جنسیت ­ در دو گام 36% از واریانس افسردگی را پیش بینی می­کند (001/0P<).  نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که وجود معنا در زندگی از سازه­های مهمی محسوب می­شود که توان پیش­بینی و تبیین بخشی از تغییرات افسردگی را به طور معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها