مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و خودکارآمدی در کاربران وابسته به اینترنت و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای مقابله با تنیدگی و خودکارآمدی در کاربران دارای اعتیاد به اینترنت و عادی بود.
روش: مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اراک  و نمونه آماری متشکل از 210  کاربر(108 کاربر دارای اعتیاد به اینترنت و 102 کاربر عادی) از دانشجویان این دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی در سال 1393  انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های خودکارآمدی عمومی شرر، مقیاس راهبردهای مقابله­ای اندلر و پارکر و پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت یانگ (1999) استفاده شد.به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که کاربران دارای اعتیاد به اینترنت به میزان پایین­تری از راهبرد مقابله­ای مساله­مدار استفاده می­کنند و دارای خودکارآمدی پایین­تری نسبت به کاربران عادی بودند و این تفاوت­ها در سطح 0005/0p= معنی‌دار بود. علاوه بر این، در سبک هیجان­مدار و اجتنابی تفاوت­ها معنی­دار نبود. نتیجه­ گیری: باتوجه به یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب­های اعتیاد به اینترنت و سازگاری بیشتر دانشجویان در زمان بروز تنش و فشارهای روانی باید به فراهم نمودن زمینه­های تقویت سبک مقابله­ای مساله­مدار و افزایش خودکارامدی در آنان اقدام نمود.

Effective of Cognitive –Behavioral Therapy in Treating Patients with Obesity

کلیدواژه‌ها