نقش متغیرهای والد و کودک در مدل ساختاری اضطرابی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش مدل سازی ساختاری اضطراب کودکان بر اساس  متغیرهای والد و کودک بود. روش: روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی می­ باشد. در این پژوهش 279 دانش آموز (150 دختر، 129پسر) 12-13 ساله  مدارس شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های شخصیت آیزنگ، حساسیت اضطراب، راهبردهای مقابله ­ای و نشانه های اضطراب را تکمیل نمودند. همچنین والدین نیز پرسشنامه های رابطه والد-کودک و باورهای والدین را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS بررسی شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی کودک، رابطه والد-کودک و باورهای والدین به واسطه متغیر درون زاد اول حساسیت اضطراب و متغیر درون زاد دوم راهبردهای مقابله­ ای پیش بین معناداری برای نشانه های اضطراب کودک هستند. شاخص برازندگی تطبیقی (05/0= RMSEA) و متوسط باقیمانده استاندارد شده (93/0=CFI) مطلوب شدند. نتیجه­ گیری: این مدل مشخص می­کند که متغیرهای شخصیت، حساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله­ ای کودک و همچنین رابطه والد-کودک و باورهای والدین  مسیرهای مهمی در اضطراب کودک هستند.

کلیدواژه‌ها