تاثیر آموزش رویکرد شناختی – رفتاری در افزایش وزن در افراد چاق. بررسی تک آزمودنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد شناختی – رفتاری در افزایش وزن در افراد چاق بوده است. روش: پژوهش از نوع تک آزمودنی بوده است برای انتخاب نمونه ی پژوهش، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.  لذا بر اساس تمایل به شرکت در پژوهش،  مصاحبه تشخیصی و ملاک های ورودی از قبل مشخص شده،  از میان افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک روان شناسی،  چهار نفر انتخاب شدند.  هر چها ر نفر به صورت گروهی تحت 14 جلسه آموزش تکنیک های شناختی – رفتاری قرار گرفتند. پیش از جلسات درمانی،  آزمودنی ها با وزنه دیجیتالی وزن می شدند. سپس برای بررسی ابقای وزن،  4 ماه بعد آزمودنی ها مجددا وزن شدند. یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد که طی 14 جلسه درمان شناختی – رفتاری آزمودنی ها  میزان  قابل قبولی از وزن خود (حداقل 5 درصد ) را از دست دادند همچنین تغییر بوجود آمده در 4 ماه بعد نیز کماکان ثابت بوده است. نتیجه ­گیری: درمان شناختی – رفتاری چاقی در کاهش و ابقای وزن موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها