رابطه راهبردهای مقابله ای با فرسودگی شغلی و پذیرش اجتماعی در کارمندان دانشگاه آزاد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصاً در حرفه های خدمات انسانی می باشد.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه راهبرد های مقابله ای با فرسودگی شغلی و پذیرش اجتماعی در کارکنان دانشگاه آزاد رودهن انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارمندان شاغل در دانشگاه آزاد واحد رود هن می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 250 نفر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های راهبردهای مقابله­ ایی لازاروس و فولکمن(1985)، فرسودگی شغلی خدمات انسانی مازلاک و جکسون (1985)و پذیرش اجتماعی کراون و مارلو(1998) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که راهبرد های مقابله­ایی، پیش بین مناسبی برای پذیرش اجتماعی و موفقیت فردی از ابعاد فرسودگی شغلی در کارمندان مورد بررسی می باشد.
 نتیجه گیری: با توجه به شرایط کاری کارمندان دانشگاه و تعامل مداوم با دانشجویان و ارباب رجوع برخورداری از راهبردهای مقابله­ی مناسب می تواند به موفقیت در موقعیت شغلی خود و پذیرش اجتماعی مناسب تر کمک کند.

کلیدواژه‌ها