بررسی تأثیر آموزش شیوه‌های فرزند پروری به والدین دارای کودکان با مشکلات عاطفی-رفتاری 6 تا 8 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش شیوه‌های فرزند پروری به والدین کودکان دارای  مشکلات عاطفی – رفتاری اجرا شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعة آماری این پژوهش شامل دختران و پسران 6 تا 8 سال مقطع پیش‌دبستان و دبستان اسلامشهر بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس بوده؛ به این صورت که از بین کودکان ارجاع داده شده (به دلیل مشکلات هیجانی و رفتاری) به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش اسلامشهر و بر اساس مطالعه پرونده این دانش آموزان و با اعلام رضایت والدین جهت محرمانه ماندن اطلاعات و حضور در جلسات درمان، 20 نفر از والدین واجد شرایط این دانش آموزان به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه توانایی‌ها و مشکلات (گودمن، 1997) بود. در گروه آزمایش 6 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) مداخله صورت گرفت. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-23 تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش شیوه‌های فرزند پروری به والدین بر کاهش مشکلات عاطفی (اضطراب و افسردگی) و مشکلات رفتاری (سلوک و مشکل با همسالان)  در کودکان 6 تا 8 ساله بطور معناداری موثر بوده است ((P≤0/01 اما آموزش شیوه‌های فرزند پروری به والدین در مشکلات بیش فعالی کودکان 6 تا 8 ساله تاثیر معناداری نداشته است((P>0/05.

کلیدواژه‌ها