رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله‌ای اجتناب با اضطراب مرگ دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله‌ای اجتناب با اضطراب مرگ دانشجویان صورت گرفت. روش: پژوهش برحسب هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده­ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 30714 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای 379 نفر به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس سه پرسشنامه استاندارد طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (1988)، رفتارهای مقابله‌ای اجتناب یانگ-رای (1994) و اضطراب مرگ کالت ‌لستر (1969) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر سه پرسشنامه بالای 0.7 به­دست آمد. همین­طور از روایی محتوا به­منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه­ها به تائید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه­و­تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS 20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه چند متغیره) انجام پذیرفت. یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد با افزایش یک واحد در متغیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و کاهش یک واحدی در رفتار مقابله‌ای اجتنابی شاهد افزایشی معنادار در اضطراب مرگ دانشجویان خواهیم بود. هم‌چنین نتایج نشان داد، رابطه مستقیم بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اضطراب مرگ دانشجویان وجود دارد. هم‌چنین بین رفتار مقابله‌ای اجتناب و اضطراب مرگ دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها