اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر شناختی- رفتاری بر راهبردهای مقابله‌ای افراد دارای اختلال اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروه درمانی مبتنی بر شناختی- رفتاری بر راهبردهای مقابله ای افراد دارای اختلال اضطرابی بود.روش: این پژوهش از نوع آزمایشی است و در قالب یک طرح پیش ­آزمون – پس­ آزمون همراه با گروه کنترل انجام شده است. بدین منظور  20 نفر از افرادی که تشخیص اختلال اضطرابی را داشتند به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) گماشته شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای اندلر و پارکر استفاده شد که در هر دو مرحله پیش­ آزمون و پس­ آزمون توسط آزمودنی­ها تکمیل گردید. مداخله شناختی- رفتاری به مدت 11 جلسه برای گروه آزمایش برگزار گردید ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش در راهبردهای مسأله­ مدار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار و در راهبردهای هیجان­ مدار و اجتنابی کاهش معنی داری داشته است.نتیجه گیری: بنابراین براساس یافته‌ها گروه درمانی شناختی رفتاری بر راهبردهای مقابله­ای (مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها