تأثیر آموزش هوش موفقیت بر بهزیستی و خودکارآمدی تحصیلی دردانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر ،اصفهان ،ایران

2 استادیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش موفقیت بر بهزیستی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسط شاهین شهر انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 1 ماهه بود. نمونه آماری 30 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسط شاهین شهر بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند، به این طریق که از بین مدارس دوره متوسطه شاهین شهر دو مدرسه انتخاب و از کلاسهای آن مدراس دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش در9 جلسه آموزش گروهی هوش موفق شرکت کردند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (مظاهری وصادقی 1394) و بهزیستی تحصیلی لنت و همکاران(2005) بود. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) نشان داد که آموزش هوش موفقیت توانسته خودکارآمدی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر را افزایش دهد. نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، می‌توان گفت هوش موفق که بر سه توانایی عملی، خلاق و تحلیلی تأکید می‌کند موجب افزایش بهزیستی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.

کلیدواژه‌ها