اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر کاهش افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطیایی

2 هیئت‌علمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطیایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر افسردگی صورت گرفت. روش: این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، از بین دانش‌آموزان پسر سال چهارم دبیرستان‌های شهر تبریز در سال تحصیلی 90- 1389 که مشکل افسردگی داشتند، با توجه به نمره بالا در مقیاس افسردگی بک، 24 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. سپس، اعضای گروه آزمایشی 8 جلسه روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت را به‌صورت انفرادی دریافت نمودند، درحالی‌که اعضای گروه گواه هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. یافته­ها: نتایج تحلیل کوواریانس یک‌طرفه نشان داد که روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت به‌طور معناداری (001/0>p ) منجر به کاهش افسردگی شده است. نتیجه­گیری: روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر افسردگی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها