مقایسه ترتیب تولد و هوش با تیپ‌های شخصیتی در دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه ترتیب تولد و هوش با تیپ‌های شخصیتی در دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. روش: پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه‌ای است و جامعه آماری متشکل از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دکترای عمومی داروسازی مشغول به تحصیل در سال 95-94 بودند. بدین منظور 275 دانشجو با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله‌ای از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی انتخاب شدند و به مقیاس هوش کتل و پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز پاسخ دادند. یافته ­ها: پس از تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نتایج نشان داد که بین هوش و مؤلفه‌های سری‌ها، طبقه­بندی، ماتریس­ها و شرایط در بین افراد با ترتیب تولد متفاوت (فرزند اول، فرزند میانی، فرزند آخر و تک‌فرزند) تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین بین هوش و مؤلفه‌های آن، سری‌ها، طبقه­بندی، ماتریس­ها و شرایط در بین افراد با تیپ شخصیتی متفاوت (درون‌گرد و برون‌گرد) تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0<P). نتیجه ­گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ترتیب تولد در هوش و تیپ­های شخصیتی نقشی ندارد.

کلیدواژه‌ها