بررسی رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با پریشانی روان‌شناختی و احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با پریشانی روان‌شناختی و احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی از نوع هم‌بستگی بود و جامعه‌ی مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند ؛ می باشد. حجم نمونه 190 نفر از دانشجویان است که به شیوه غیر تصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (یانگ)، پریشانی روان‌شناختی (کسلر) و احساس تنهایی (دی توماسو، برانن و بست) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون، رگرسیون دو و چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتند. یافته‌ها: بررسی نتایج نشان داد که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با پریشانی روان‌شناختی و احساس تنهایی رابطه مثبت و معناداری دارند و از سویی رابطه طرح‌واره‌های محرومیت‌ هیجانی، بی‌اعتمادی/بدرفتاری و اطاعت، اثر معنادارتری با پریشانی روان‌شناختی داشته و هم‌چنین رابطه طرح‌واره‌ی محرومیت‌ هیجانی با احساس تنهایی برجسته‌تر از سایر طرح‌واره‌ها در افراد بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با پریشانی روان‌شناختی و احساس تنهایی در دانشجویان رابطه دارد. شایسته است متخصصان بالینی به عنوان پیشگیری ثانویه در امور مشاوره و روان درمانی به این یافته توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها