اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان تحصیلی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.
روش: جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 تهران  بود که از این تعداد 24 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس براساس نمره اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) انتخاب شد که نمونه آماری را تشکیل دادند. این ۲۴ نفر به طور همتا در ۲ گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون اضطراب امتحان در دو گروه با کنترل کردن اثر پیش‌آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نمرات اضطراب امتحان دانش­آموزانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند، نسبت به دانش­آموزانی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش معناداری داشته است
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب امتحان  دانش­آموزان می­شود. به عبارت دیگر دانش­آموزان با شرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می­توانند بر اضطراب امتحان خود فائق بیایند.

کلیدواژه‌ها