استانداردسازی نسخه سوم مقیاس های استعداد تحصیلی وودکاک-جانسون در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دکتری روانشناسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف: در این تحقیق به «استانداردسازی نسخه سوم مقیاس­های استعداد تحصیلی وودکاک- جانسون در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر» پرداخته شد.
روش: سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا نسخه سوم مقیاس­های استعداد تحصیلی وودکاک- جانسون در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر، از تجانس درونی، ضریب ثبات، روایی ملاکی و روایی سازه مطلوب برخوردار است؟ تحقیق حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق حاضر را تمامی دانش­آموزان مدارس ابتدایی اسلامشهر تشکیل می‌دهند. در تحقیق حاضر با پیروی از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی منظم تعداد 720 دانش­آموز (از پایه اول تا ششم و از هر پایه 30 نفر)  به­عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از نسخه نوین سوم مجموعه آزمون­های شناختی وودکاک جانسون، به­عنوان ابزار استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوب می­باشد.
یافته­ ها :  نتایج تحقیق نشان داد با بررسی تجانس درونی (با روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون) و ثبات با روش آزمون- باز آزمون مشخص گردید که ابزار مزبور از تجانس درونی سوالات و ثبات مطلوبی (بالاتر از 95/0) برخوردار می­باشد. همچنین، ابزار مزبور با نسخه پنجم مقیاس هوشی استانفورد- بینه در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر دارای روایی ملاکی از نوع همزمان است.
نتیجه گیری : در نهایت، با تحلیل عامل مشخص گردید که ابزار مزبور در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسلامشهر 6 عامل از 7 عامل نظریه کتل- هورن- کارول (CHC) را تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها