بررسی نقش تعدیل‌کننده شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی با دل‌زدگی زناشویی در زنان ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد. ایران

2 دکتری روان شناسی ،استادیار،گروه اموزشی علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه ازاداسلامی،واحد مشهد،ایران

3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Quchan Branch. Iran

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف بررسی نقش تعدیل‌کننده شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی بر دل‌زدگی زناشویی زنان ناسازگار  انجام شد.
روش : پـژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و به روش همبسـتگی اجرا شد. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضرتصادفی چند مرحله ای  خوشه‌ای بود و 103 شرکت‌کننده در پژوهش حاضر به پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپانیر،1976)، مقیاس ناگویی هیجانی (باگبی و همکاران،1994) و مقیاس دل‌زدگی زناشویی (پاینز،1996) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 با آزمون رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  ناگویی هیجانی بر دل‌زدگی زناشویی تأثیر مثبت معناداردارد و شفقت خود بر روی دل‌زدگی زناشویی تأثیر منفی معناداری دارد. همچنین در رابطه بین ناگویی هیجانی با دل‌زدگی زناشویی در زنان ناسازگار شفقت خود نقش تعدیل‌کننده دارد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی بر دل‌زدگی زناشویی نقش تعدیل‌کننده دارد. بر این اساس هرچه میزان شفقت خود در فرد بیشتر باشد اثرناگویی هیجانی بر دل‌زدگی زناشویی کمتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها