مقایسه تاب آوری و اضطراب در بین والدین دارای فرزند معلول شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران مرکز

2 استاد یار گروه روانشناسی تربتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری و اضطراب در بین والدین دارای  فرزند معلول شهر تهران بوده که در  سال تحصیلی 1397-1398 در تهران صورت گرفت.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی والدین دانش آموزان مدارس استثنایی(بعثت و میثم ) منطقه 2 تهران  بود که به  روش نمونه گیری دردسترس  انتخاب شد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 196 نفر از والدین کودکان مدرسه استثنایی بود.ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بک(1990) وپرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش از آمار توصیفی (فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه).استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که بین نوع معلولیت (شنوایی، نابینایی، جسمی- حرکتی)  با تاب آوری والدین مدارس استثنایی منطقه 2 آموزش وپرورش شهرتهران تفاوت وجود دارد. همچنین بین نوع معلولیت (شنوایی، نابینایی، جسمی- حرکتی) با اضطراب والدین مدارس استثنایی منطقه 2وآموزش وپرورش شهرتهران تفاوت وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمد حمایت اجتماعی همه جانبه، ارائه خدمات و امکانات توانبخشی و آموزشی از طرف ارگان های اجتماعی ضروری می باشد. هنگامی که این نوع حمایت ها در جامعه وجود داشته باشد، از یک طرف موجب رشد فرد معلول در جنبه های مختلف شده و از طرف دیگر به دلیل کم شدن وابستگی فرد معلول به خانواده، میزان استرس خانواده کمتر می شود که این امر خود به نوبه خود موجب سازگاری بیشتر در آنان می شود.

کلیدواژه‌ها