اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشاسی و مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،اصفهان،ایران

3 دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش،بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر است. روش: پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه سربازان معتاد به مواد مخدر ساکن در شهر اصفهان بود. تعداد نمونه انتخابی در این پژوهش ۴۰ نفر بود که در هر گروه آزمایش و گواه ۲۰ نفر شرکت داشتند که به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب گردید. داده­­های تحقیق با استفاده از پرسشنامه­ی کیفیت زندگی(SF36)، پرسشنامه­ی افسردگی بک و پرسشنامه­ی اضطراب بک گردآوری شد. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که راهبردهای معنوی و مذهبی در افزایش کیفیت زندگی تاثیر بسزایی دارد که در پی آن سلامت روان و عملکرد تکالیف روزانه افزایش می­یابد.  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روان درمانی معنوی مذهبی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی سربازان معتاد به مواد مخدر تاثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها