بررسی و مقایسه اثربخشی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر درد ذهنی زلزله زدگان شهر سر پل ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ،ایلام، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ،ایلام، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ،ایلام، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن-آگاهی بر درد ذهنی زلزله زدگان شهر سر پل ذهاب در سال 1398 اجرا شد.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان زلزله زده شهر سرپل ذهاب بودند که در سال 1398 به کلینیک مشاوره مرکز بهزیستی شهرستان سرپل‌ذهاب مراجعه داشتند که از این میان 45 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در یک گروه گواه و دو گروه آزمایش جایگزین شدند.‏ این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جلسات رواندرمانی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای دو گروه آزمایش در طی 9 هفته اجرا گردید. در خاتمه از سه گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه درد ذهنی (‏OMMP‏) اورباخ و میکلینسر(2003). به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد هر دو درمان روان‌پویشی فشرده و کوتاه‌مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر درد ذهنی زلزله زدگان اثربخش بود و بین دو درمان روان‌پویشی فشرده و کوتاه‌مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر درد ذهنی زلزله‌زدگان از نظر میزان اثربخشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. (p<0/5).
نتیجه گیری: درمان روان‌پویشی فشرده و کوتاه‌مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی هر دو بر درد ذهنی تاثیر بسزایی دارند و از آنها در جهت پیشگیری از ابتلا به اختلالهای روانشناختی می توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها