ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی برای دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی گاردنر برای دانش آموزان ابتداییانجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از لحاظ نحوه گرداوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود و از لحاظ روش  از نوع تحقیقات آمیخته - بود بود و به لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی بود . جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی سال پنجم و ششم مدارس ابتدایی منطقه 5 شهر در سال تحصیلی 98-97 تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش های حاضر که محقق ساخته بودند عبارت بودند از پرسشنامه هوش  بین فردی که دارای 23 سوال  و چهار خرده متغیر (فهم از رابطه، سازگاری ، یاری رسانی و کارگروهی) بود که روایی و پایایی ابزارهای فوق با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی انجام شد و مورد تایید قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص­های برازش مدل­ برای 4 بعد پرسشنامه هوش بین فردی حائز برازش مناسب بود.
نتیجه گیری: افرادی که دارای هوش بین فردی قوی تری هستنددرک بالایی از رابطه دارند و قواعد و هنجار های یک رابطه را بیشتر حفظ می کنند و بیشتر تمایل به مشارکت و کار گروهی وجود دارد و انگیزه ای برای رقابت های فردی و تحقیر و تمسخر دیگران وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها