رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی(خانواده، معلمان و دوستان)و باورهای هوشی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌ شده و میزان باورهای هوشی در دانش آموزان انجام شد.
روش شناسی: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان  دوره ی دوم متوسطه در شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 120 نفر بودند که با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی (هارتر، 1981)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و همکاران، 1988) و باورهای هوشی (عبدالفتاح  و ییتس ، 2006) جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه خطی در نرم‌افزار SPSS-22  و در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که حمایت خانواده، دوستان و معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار مثبت و میزان باورهای هوشی افزایشی با انگیزش تحصیلی آنان رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین متغیرهای حمایت خانواده، دوستان و معلمان و باورهای هوشی به طور معناداری توانستند 31 درصد از تغییرات انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش‌بینی نمایند (0/05>P).
نتیجه گیری: هر چقدر معلمان خانواده و دوستان از دانش آموز در حوزه های مختلف به صورت واقعی حمایت کنند روحیه انها و ظرفیت های تحصیلی آنها افزایش خواهد یافت و از این رو  بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و آموزش های مرتبط با باورهای هوشی می تواند زمینه ساز افزایش انگیزش تحصیلی در دانش آموزان شود.

کلیدواژه‌ها