بررسی علل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ایران. تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی عوامل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان بود.
روش: روش این پژوهش روش توصیفی از نوع تحلیل عوامل اکتشافی، بود. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان در سال تحصیلی 96-1395 به امر تحصیل و تدریس مشغول بودند،  نمونه 220 نفری از دانشجویان پیوسته دوره کارشناسی با عنایت به جدول مورگان و کرجسی و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار‌توصیفی مانند جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحراف‌معیار و  آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss   نسخه 21  به  کار برده شد و برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.  
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی‌، پس از چرخش عامل‌های استخراج شده به شیوه واریماکس، مشخص نمود که پنج عامل (علل  اداری و مدیریت سازمانی، علل  امکانات محیطی، علل علمی، علل حرفه‌ای و علل  فردی) در مجموع 87/62 از واریانس متغیرها را تبیین می نماید.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق پاسخ دهندگان پنج عامل (عوامل اداری، عوامل امکانات محیطی، عوامل فنی، عوامل علمی و عوامل فردی) را عوامل کاهش انگیزه پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان معرفی کردند.

کلیدواژه‌ها