تأثیر آموزش یوگا در شادکامی و رضایت زناشوئی زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1396