پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبک های مقابله با استرس در دانشجویان : نقش ویژگی های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد رشته روان شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر  پیش بینی کمال گرایی  بر اساس سبک های مقابله با استرس و ویژگی های شخصیتی دانشجویان بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بود که با روش همبستگی انجام گرفت . این پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی بود.. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته روان شناسی شخصیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران   در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 800 نفر بودند . از جامعه ای حاضر  200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو ، سبک های مقابله با فشار(CSII) پارکر و اندلر(1990)، پرسشنامه کمال گراییشورت و همکاران (1995) و پرسشنامه تعییناستفاده شده است.
یافته ها: نتایج الگویابی معادلات ساختاری (SEM)  و ضرایب مسیر نشان داد که اثرات مستقیم، معناداری متغیر های نهفته را نشان داد به این معنی که پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی در دانشجویان اثر مستقیم  با سبک های مقابله با استرس دارد.  این یافته ها نشان دادند که دانشجویان دارای سبک مسئله مدار و کمال گرا و دارای شخصیت مسئولیت پذیر گشوده و برونگرا در مقابله با استرس ، پدیده ها و رویدادهای زندگی را به صورت مثبت و هدفمند ادراک می کنند و در پی تغییراتی سازنده و هدفمند در جنبه های مختلف زندگی خود هستند و در جستجو منابع خوشایند و موثر هستند، نسبت به دیگران برخورد مثبت و صمیمانه ای دارند، در محیط­های تحصیلی و خانوادگی به عنوان افرادی دوست داشتنی شناخته می شوند(P<0.005)
نتیجه گیری:  بر اساس نتایج افراد دیگر از بودن در کنار افراد هیجان پذیر احساس لذت می کنند و معمولاً حضور آنها خسته کننده و کسل کننده نیست.

کلیدواژه‌ها