تأثیر کمال گرایی بر مسئولیت پذیری با میانجی گری اضطراب امتحان در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران،

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر کمالگرایی بر مسئولیت پذیری با میانجی گری اضطراب امتحان در دانشجویان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. برای انتخاب نمونه‌ از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد و بر این اساس 761 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: اضطراب امتحان ساراسون (1984)، کمال‌گرایی فلت و هویت (1991) و مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا (1951) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار Spss-V24 و AMOS-V8.8 در سطح معناداری 0.01انجام شد. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد کمال‌گرایی اثر غیرمستقیم به‌واسطه اضطراب امتحان بر مسئولیت‌پذیری داشت. کمال‌گرایی بر مسئولیت‌پذیری اثر مستقیم معنادار داشت، بعلاوه کمال‌گرایی بر اضطراب امتحان اثر مستقیم معنادار داشت و همچنین اضطراب امتحان بر مسئولیت ‌پذیری اثر مستقیم معنادار داشت. درمجموع شاخص‌های مدل قابل‌ قبول و مدل اصلاحی از برازش مناسب برخوردار بود (P<0.01)
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که کمال‌گرایی و مسئولیت‌پذیری نقش مهمی در اضطراب امتحان دارند بنابراین در نظر گرفتن این عوامل در اقدامات درمانی و آموزشی جهت کاهش اضطراب امتحان می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها