اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ADHD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، ایران.

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش  و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ADHD انجام شد .
روش :پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح‌های پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود.در یک پژوهش نیمه تجربی، 20 نفر از مادران مراجعه‌کننده به مرکز آشیان در شهرستان مهاباد، در سال 1395 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 ) جایگزین شدند. گروه مداخله با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اموزش دیدند و گروه کنترل اموزشی دریافت نکردند.ابزار پژوهش  پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) بود .  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده  از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد.
یافته : نتایج نشان داد: 1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ADHD مؤثر است. همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  تمامی خرده مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی معنی‌دار بوده است (05/0>P) به‌غیراز خرده مقیاس خودمختاری و روابط مثبت .
نتیجه گیری : بر اساس نتایج این پژوهش می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت افزایش بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها