اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش تنظیم هیجانی و افسردگی زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری روان نشاسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌محور بر افزایش تنظیم هیجانی زوجین متقاضی طلاق  انجام شد.
 روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش کمی و از لحاظ گرداوری داده ها روش نیمه ازمایشی که با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماریکلیه زوجین متقاضی طلاقی بودند که سال 1396در شهر تهران منطقه 3  به مرکز خدمات مشاوره نیما  مراجعه کردند،که از این تعداد  18 زوج با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس نمره پایین تر از میانگین در مقیاس افسردگی  (بک،1976) همتا شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل جایگزین شدند و به مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS؛ گرتز و رومر، 2004) و پرسشنامه افسردگی  (بک ،1976) در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون  جواب دادند. سپس گروه آزمایش  به مدت به مدت 9 هفته زوج‌درمانی هیجان‌محور را دریافت نمودند.
یافته ها : برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغییری، تک متغیری و تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش تنظیم هیجانی و افسردگی زوجین متقاضی طلاق  اثربخشی معنادار دارد .
نتیجه گیری: زوج درمانی هیجان مدارباعث به آگاهی رساندن ،تجربه و پذیرش هیجانات بهنجا در زوجین متقاضی طلاق می شود و آنها را  به سطحی از امنیت می رساند که در پی آن با اعتماد بیشتری به بیان نیازها و خواسته های دلبستگی خود پرداخته و در عین حال برای یکدیگر پاسخگوتر خواهند بود و در نهایت توانایی بیشتری در تنظیم هیجانات خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها