بررسی روابط علی تعهد زناشویی از طریق مدل سرمایه‌گذاری ارتباط و ریشه‌های تحولی با واسطه‌گری سبک‌های پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه روانشناسی، مرکز تحقیقاتی روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی روابط علی تعهد زناشویی از طریق مدل سرمایه‌گذاری ارتباط و ریشه‌های تحولی با واسطه‌گری سبک‌های پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود بود.
روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان مرد و زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1416 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 302 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، سرمایه‌گذاری ارتباط راسبلت (1980)، فرزندپروری یانگ و کلوسکو (1993)، سبک‌های پردازش هیجانی باکر و همکاران (2007) و تمایزیافتگی خود دریک (2011) بودند. داده‌ها با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل سرمایه‌گذاری ارتباط و ریشه‌های تحولی بر پردازش هیجانی، تمایزیافتگی خود و تعهد زناشویی تاثیر مستقیم و معنادار و پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود بر تعهد زناشویی تاثیر مستقیم و معنادار داشت (01/0p < ). همچنین، مدل سرمایه‌گذاری ارتباط با واسطه پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود بر تعهد زناشویی و ریشه‌های تحولی با واسطه تمایزیافتگی خود بر تعهد زناشویی تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشت (01/0p < )، اما ریشه‌های تحولی با واسطه پردازش هیجانی بر تعهد زناشویی تاثیر غیرمستقیم و معنادار نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر برای بهبود تعهد زناشویی دانشجویان متأهل می‌توان برنامه‌هایی برای ارتقای مدل سرمایه‌گذاری ارتباط، ریشه‌های تحولی، سبک‌های پردازش هیجانی و تمایزیافتگی خود در آنها طراحی و از طریق کارگاه‌های آموزشی اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها