پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس مولفه‌های بهزیستی روانشناختی ریف: نقش مداخله‌گرایانه رضایت از زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان. سمنان. ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. تهران. ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی کیفیت زندگی براساس عوامل بهزیستی ریف و با نقش مداخله­ گرایانه رضایت از زندگی بود.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران و نمونه آماری شامل 466 نفر از دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 93- 1392 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آزمودنی‌ها پرسشنامه های کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی(PWBS) و رضایت از زندگی (SWIS) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
نتایج: نتایج همبستگی نشان داد عوامل بهزیستی ریف با رضایت از زندگی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد، بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر تسلط  محیطی بر رضایت از زندگیو کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر هدفمندی و روابط مثبت بر کیفیت زندگیبود. علاوه بر آن متغیرهای پذیرش خود و تسلط محیطی با کیفیت زندگی معنی­دار نبودند.
بحث و نتیجه­ گیری: باتوجه به نتایج حاصله می‌توان کیفیت زندگی و همچنین رضایت از زندگی را با بهبود شاخص های بهزیستی ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها