رابطه حمایت اجتماعی خانواده با استعداد اعتیاد در نوجوانان شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

2 هیات علمی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه سمنان

4 دانشجو دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

5 دانشجو دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت اجتماعی خانواده با استعداد اعتیاد نوجوانان پرداخته است.
روش: 340 نفر دانش آموز پسر نوجوان مدارس شهریار از طریق نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند؛ و داده ‌ها با پرسش ‌نامه حمایت اجتماعی خانواده (pss-fr) و استعداد اعتیاد نوجوانان (ASQ)جمع ‌آوری و در تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
یافته ها:  نتایج نشان ‌داد که رابطه حمایت اجتماعی خانواده با استعداد اعتیاد نوجوانان معنادار و معکوس می‌ باشد متغیر حمایت اجتماعی خانواده می ‌تواند بخشی از تغییرات مربوط به استعداد اعتیاد را تبیین کند. بین ترکیب خطی متغیرهای پیش بین با استعداد اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد (361/0-= R). براساس موضوع پژوهش که تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده و استعداد اعتیاد می‌ باشد.
نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی بین حمایت اجتماعی خانواده واستعداد اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها