مقایسۀ اثربخشی دارودرمانی و تلفیق درمان دارویی با بیوفیدبک بر علائم سردرد و خودکارآمدی مربوط به درد بیماران مبتلا به میگرن شهرستان ماهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه مشاوره

2 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دارودرمانی و تلفیق درمان دارویی با روش بیوفیدبک برکاهش علائم سردرد و افزایش خودکارآمدی مربوط به درد بیماران مبتلا به سردرد میگرن در شهرستان ماهشهر است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل می باشد.
 روش: در این پژوهش روش نمونه گیری، تصادفی چندمرحله ای می باشد. که ابتدا با استفاده از پرسشنامه میگرن اهواز تعداد 41 نفر با نمره بالا شناسایی شدند، در مرحله بعد تعداد 30 نفر با انجام مصاحبه و تشخیص متخصص مغز و اعصاب و درنظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل مقیاس علائم سردرد و پرسشنامه خودکارآمدی مربوط به درد بود. در مورد گروه آزمایش اول (دارودرمانی) بیماران نزد متخصص مغز و اعصاب طی 6 جلسه، به مدت 6 هفته، هر هفته 1 بار تحت درمان دارویی دقیق قرار گرفتند، درمورد گروه آزمایش دوم (تلفیق درمان دارویی و بیوفیدبک) مداخله درمانی شامل 12 جلسه روش بیوفیدبک و 6 جلسه معاینه و ویزیت نزد متخصص مغزو اعصاب بود، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل نیز در لیست انتظار قرار گرفتند و در پایان پژوهش دو جلسه آموزش آرامیدگی و روش بیوفیدبک را گذراندند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) و آزمون کروسکال-والیس استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که بین سه گروه از لحاظ علائم سردرد، خودکارآمدی مربوط به درد و خرده مقیاس های علائم سردرد تفاوت معنی داری به نفع گروه آزمایش دوم وجود دارد.
نتیجه گیری: درمان دارویی به همراه روش بیوفیدبک در کاهش علائم سردرد و افزایش خودکارآمدی مربوط به درد در مقایسه با دارودرمانی به تنهایی موثرتر و کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها