طراحی مدل شکوفایی دختران بر اساس توانمندی های منشی مادران با نقش میانجی شیوه های فرزندپروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره،دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، باهدف طراحی مدل ساختاری توانمندی‌های منشی مادران و شکوفایی دختران با نقش میانجی‌گری سبک‌های فرزند پروری اجراشده است.
روش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و طرح پژوهش، توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرری در سال تحصیلی 98-97 به همراه مادران آن‌ها بود. تعداد 465 دانش‌آموز و مادر آن‌ها با روش خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها، از سه پرسشنامه شکوفایی سلیمانی و همکاران (1394)، توانمندی‌های منشی پترسون و سلیگمن (2004) و شیوه‌های فرزند پروری با مریند (1991) استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد توانمندی‌های اصالت، روشنفکری، تحسین زیبایی و قدردانی مادران بر شکوفایی دختران و همچنین توانمندی‌های مهربانی، هوش اجتماعی، انصاف، رهبری، خودتنظیمی بر سبک فرزند پروری قاطع اثر مستقیم دارد. بررسی اثر مستقیم سبک فرزند پروری مادران بر شکوفایی دختران بیانگر این مطلب است که سبک فرزند پروی سهل گیرانه و مستبدانه مادران بر شکوفایی دختران اثر معنادار ندارد، اما سبک فرزند پروری قاطع مادران بر شکوفایی دختران اثر مستقیم دارد. نتایج پژوهش اثر غیرمستقیم توانمندی‌های مهربانی، هوش اجتماعی و رهبری را بر شکوفایی باواسطه گری سبک فرزند پروری قاطع تائید کرد.
نتیجه‌گیری: تقویت و کاربرد توانمندی‌های منشی معنادار شده در مادران هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق تأثیری که بر سبک فرزند پروری قاطعانه می‌گذارد می‌توان موجب ارتقای شکوفایی دختران آن‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها