اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی(ADHD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبا ئی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبا ئی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف اثربخشی بازی‌درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) انجام شد.
روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان 11-9 ساله مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالیِ (ADHD) تحت حمایت درمانگاه حضرت علی‌اصغر (ع) شهرری در سال 98-1397 تشکیل دادند که 30 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند، ابتدا هر دو گروه با مقیاس نارسایی کنش‌وری اجرایی بار کلی (BDEFS- CA)، رفتار سازشی با مقیاس رفتار سازشی لیمبرت و همکاران (1974) سنجیده شدند سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای بازی‌درمانی فلورتایم را دریافت کردند در پایان دوره از هر دو گروه با پرسشنامه‌های ذکرشده پس‌آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معناداری 0/05 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی‌درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) مؤثر بود به این صورت که بازی‌درمانی فلورتایم، موجب کاهش نارسایی کنش‌های اجرایی همچنین موجب کاهش رفتارهای ناسازش یافته در گروه آزمایش شد (0/01>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی بازی‌درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه بیش‌فعالی (ADHD)، بازی‌درمانی فلورتایم می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر درزمینه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) مورداستفاده روانشناسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها