رابطه‎ی کمال‎گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با سندرم ایمپاستر در دختران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آژاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد آَشتیان،دانشگاه آژاد اسلامی، آشتیان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی و هیات علمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آژاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از ویژگی‎های شخصیتی که روی عملکرد دانشجویان تأثیر می‎گذارد، نشانگان وانمود گرایی (سندرم ایمپاستر) است بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‎ی کمال‎گرایی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با سندرم ایمپاستر در دختران دانشجو بود.
روش: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مؤنث مشغول به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال 97-1396 بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‎ای و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی-مورگان (1970) تعداد 350 نفر از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه نشانگان وانمود گرایی (کلانس-ایمز، 1978)، پرسشنامه کمال‏گرایی چندبعدی (فراست، 1990) و پرسشنامه طرح‎واره‎های ناسازگارانه یانگ-فرم کوتاه (یانگ، 2005) را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش ورود هم‌زمان و نرم‌افزار آماری SPSS 26 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کمال‏گرایی و ابعاد آن (نگرانی درباره اشتباه، شک درباره اعمال، انتظارات والدینی، انتقادگری والدینی، استانداردهای شخصی و سازمان‌دهی) با نشانگان وانمود گرایی همبستگی معنا‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که باوجوداینکه بین نمره کل طرح‎واره ناسازگار اولیه و تمامی ابعاد آن با نشانگان وانمود گرایی همبستگی معنا‌داری وجود دارد اما تنها ابعاد گرفتار/خویشتن تحول نیافته، خویشتن‎داری/خود انضباطی ناکافی، محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی‎ثباتی، بی‌اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، شکست، وابستگی/بی‎کفایتی، آسیب‎پذیری در برابر ضرر و بیماری، اطاعت و بازداری هیجانی توان تبیین تغییرات مرتبط با نشانگان وانمود گرایی را داشته‎اند.
نتیجه‌گیری: دانشجویان دارای نشانگان وانمود گرایی باوجود شواهد بیرونی موفقیت‎ها، در درونی سازی موفقیت‎ها خود ناتوان هستند و کمال‎گرایی ناسالم و طرح‎واره‎های ناسازگاری اولیه از ویژگی‎های این افراد می‎باشند.

کلیدواژه‌ها