تأثیر زوج‌درمانی راه‌حل محور بر بخشودگی، خودتنظیمی هیجانی و دل‌زدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره و روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره و روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره و روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: درمان راه‎حل محور یکی از انواع رویکردهای درمان پست‌مدرن در حوزه خانواده و ازدواج است که یافتن راه‎حل به‎وسیله مراجع با همکاری درمانگر را مورد تأکید قرار می‎دهد. این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی زوج‎درمانی راه‎حل محور بر بخشودگی، خودتنظیمی هیجانی و دل‌زدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق انجام شد.
روش: پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین متقاضی طلاق مراجعه‎کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهر تهران در سال 1398 بود. با روش نمونه‎گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و با شیوه تصادفی سازی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک‌لیست اطلاعات جمعیت‎شناختی-فرم محقق ساخته، مقیاس دل‌زدگی زناشویی (پاینز، 1996)، مقیاس بخشودگی بین فردی (احتشام زاده و همکاران، 1389) و مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) بود. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله به‎صورت 3 جلسه در هفته به مدت 2 ساعت دریافت کردند اما گروه گواه مداخله‎ای دریافت نکردند. داده‎ها با روش‎های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون تی و تحلیل کوواریانس چند متغیری با SPSS/26 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که زوج‎درمانی راه‎حل محور بر کاهش دل‌زدگی زناشویی گروه آزمایش در مرحله پس‏آزمون اثربخش بوده است (0/05>P). بین میانگین نمره بخشودگی و تنظیم شناختی هیجان آزمودنی‏های دو گروه نیز در مرحله پس‏آزمون تفاوت معنا‎دار بود (0/05>P).
نتیجه‌گیری: زوج‎درمانی راه‎حل محور توانسته بر کاهش دل‌زدگی زناشویی و ارتقای مهارت بخشودگی و تنظیم هیجان زوجین مؤثر واقع گردد. پیشنهاد می‎شود مشاوران خانواده با بهره‎گیری از این روش درمانی به حل مشکلات زوجی و خانوادگی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها