نقش اجتناب تجربه‌ای و جهت‌گیری به کمک‌طلبی حرفه‌ای در پیش‌بینی اضطراب کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد اردکان، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، یزد، ایران.

3 کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام‌نور میبد، یزد، ایران.

چکیده

هدف: اگرچه شیوع ویروس کووید-19 با مشکلات روان‌شناختی متعددی ازجمله اضطراب کووید-19 همراه است، اما مؤلفه‌هایی مانند اجتناب تجربه‌ای و نگرش به کمک طلبی روان‌شناختی حرفه‌ای می‌تواند بر میزان این اضطراب مؤثر باشد. پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی اضطراب کووید-19 بر اساس اجتناب تجربه‌ای و نگرش به کمک طلبی روان‌شناختی حرفه‌ای انجام شد.
روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از افراد بزرگ‌سال شهرهای اردکان و میبد در محدوده زمانی 5 مهر تا 16 آبان سال 1399 بود. 383 نفر از افراد در یک پژوهش مجازی شرکت کرده و به ابزارهای زیر پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه نگرش به کمک طلبی روان‌شناختی حرفه‌ای فیشر و فارینا (1995) و پرسشنامه پذیرش و عمل بوند (2007) بود. درنهایت پس از حذف پرسشنامه‌های پرت، 381 پرسشنامه به روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS نسخه 24، مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: بین اجتناب تجربه‌ای و اضطراب کووید-19 رابطه مثبت معنی‌دار (386/0=R، 001/0>P)؛ و بین نگرش به کمک طلبی روان‌شناختی حرفه‌ای و اضطراب کووید-19 رابطه منفی معنی‌داری وجود داشت (320/0-=R، 001/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 21 درصد از واریانس اضطراب کووید-19 از طریق متغیرهای پیش‌بین، تبیین می‌شود (212/0=R2، 001/0>P). اجتناب تجربه‌ای سهم بیشتری در پیش‌بینی اضطراب کووید-19 داشت (001/0>P).
نتیجه‌گیری: اجتناب تجربه‌ای و نگرش به کمک طلبی روان‌شناختی حرفه‌ای بر میزان اضطراب کووید-19 مؤثر است.

کلیدواژه‌ها