رابطه هیجان شرم/احساس گناه با رفتارهای اخلاقی در دانش آموزان (مطالعه موردی: هنرستان صنعتی تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هیجان شرم/ احساس گناه و رفتارهای اخلاقی در دانشآموزان هنرستان صنعتی تهران در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مشغول به تحصیل در هنرستان صنعتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که 200 نفر آنها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (روش آنلاین) انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها بر اساس سیاهه رفتارهای اخلاقی (SBSQ) ثابت و همکاران (1394) و مقیاس شرم و گناه (GASP) کوهن (2011) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS 24 در استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین هیجان شرم/احساس گناه و رفتارهای اخلاقی دانشآموزان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها