اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر افسردگی و رضایت جنسی در مبتلایان به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 استاد مدعو گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران/ استاد گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز،

3 استادیارگروه مشاوره‌‌‌‌، واحد اهواز‌‌‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌، اهواز‌‌‌‌، ایران‌‌‌‌

4 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر افسردگی و رضایت جنسی در مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.
روش: این مطالعه آزمایشی تک موردی از نوع خطوط پایه چندگانه بود. جامعه پژوهش مبتلایان به دیابت نوع دو شهر مشهد در سال 1398 بودند که از میان آنها 4 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. هر چهار نفر به صورت انفرادی تحت 6 جلسه 90 دقیقه‌ای درمان فعال‌سازی رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مقیاس‌های افسردگی بک (1967) و رضایت جنسی هادسون و همکاران (1981) بود. داده‌ها با استفاده از شاخص تغییر پایا (RCI) و ماکزیمم درصد بهبودی (MPI) تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فعال‌سازی رفتاری به‌طورمعناداری باعث کاهش افسردگی و افزایش رضایت جنسی در هر چهار نفر از مبتلایان به دیابت نوع دو شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت جنسی در مبتلایان به دیابت دو برنامه‌ریزی برای استفاده از این روش درمانی ضروری است. در نتیجه، مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش درمان فعال‌سازی رفتاری در کنار سایر روش‌های درمانی برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی به‌ویژه کاهش افسردگی و افزایش رضایت جنسی استفاده کنند.

کلید واژه‌ها: درمان فعال‌سازی رفتاری، افسردگی، رضایت جنسی، مبتلایان به دیابت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Behavioral Activation Therapy on Depression and Sexual Satisfaction in Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rahjerdi 1
 • Mansour Sodani 2
 • Maryam Gholamzadeh jofre 3
 • Parviz Asgari 4
2 Invited Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran/ Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate professor, counseling department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose: This research was conducted with the aim of determine the effectiveness of behavioral activation therapy on depression and sexual satisfaction in patients with type 2 diabetes.
Methodology: This was a single case experimental study from type of multiple baselines. The research population was patients with type 2 diabetes of Mashhad city in 2019 year, which from them 4 people were selected by purposive sampling method as a sample. All four people individually underwent 6 sessions of 90-minute behavioral activation therapy. The research instruments were scales of Beck depression (1967) and Hudson and et al sexual satisfaction (1981). Data were analyzed with using reliable change index (RCI) and maximum percentage of improvement (MPI).
Findings: The results showed that behavioral activation therapy significantly led to decreased depression and increased sexual satisfaction in all four patients with type 2 diabetes.
Conclusion: Regarded to the effectiveness of behavioral activation therapy on deceasing depression and increasing sexual satisfaction in patients with type 2 diabetes, planning to use this therapy method is necessary. As a result, counselors and therapists can use behavioral activation therapy along with other therapies methods to improve psychological characteristics, especially decrease depression and increase sexual satisfaction.
Keywords: Behavioral Activation Therapy, Depression, Sexual Satisfaction, Patients with Diabetes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Behavioral Activation Therapy
 • Depression
 • Sexual Satisfaction
 • Patients with Type II Diabetes
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 17 مرداد 1400