بررسی اثربخشی زوج درمانی با آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سرخوردگی و تعهد زناشویی در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

3 گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: افزایش سطح سرخوردگی زناشویی و کاهش تعهد زناشویی، به منزلة تهدیدی جدی برای پایداری رابطة زوجین به شمار آورده می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی با آموزش تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش سرخوردگی زناشویی و بهبود تعهد زناشویی در زوجین انجام شد.
روش: پژوهش در چارچوب یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در نیمه دوم سال 1398 بودند؛ به این منظور 30 زوج که دارای مشکلات و تعارضات زناشویی بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15زوج) وگروه کنترل (15زوج) جایگزین شدند. جمع‌آوری داده‌ها به وسیله مقیاس سرخوردگی زناشویی و پرسشنامه تعهد زناشویی بودند. زوج‌های گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعته هفتگی شرکت کردند؛ اما گروه کنترل این آموزش‌ها را دریافت نکردند. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در مرحله پس‌آزمون بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر سرخوردگی زناشویی و تعهد زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0>P). به عبارت دیگر زوج درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش سرخوردگی زناشویی و افزایش تعهد زناشویی و ابعاد آن‌ها در زوجین شد. این بهبود در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش دارای تلویحات کاربردی جهت استفاده از برنامه‌های مداخلات درمانی دارد که در آن از آموزش تحلیل رفتار متقابل جهت کاهش مشکلات زناشویی ناشی از سرخوردگی و تعهد زناشویی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها