تجربه زیسته دختران نوجوان دارای باورهای غیرمنطقی، یک پژوهش تحلیل روایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر داخلی /دبیرستان دخترانه مهداسلام

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل روایت‌های زندگی نوجوانان دختر دارای باورهای غیر‌منطقی صورت گرفته است.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل روایتی با الگوی تحلیل کثرت‌گرا بود. جامعه آماری دربرگیرنده دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی1399-1398 بود. برای شناسایی نوجوانان دارای باورهای غیرمنطقی، از پرسشنامه سنجش باورهای غیرمنطقی نوجوانان برنارد (1988) استفاده شد. 12 نفر به صورت هدفمند به دلیل داشتن 5/1 واحد انحراف معیار بیش از میانگین انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری مطالعه شدند. گردآوری داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختار یافته مک آدامز بود.
یافته‎ها: یافته‌های تحقیق با سازماندهی عناصر داستان در داخل ساختار روایتی حل مسئله، پس از طی فرایند کدگذاری، اشتراکات مفهومی را در بین نوجوانان دارای باورهای غیرمنطقی در 5 مضمون اصلی و 9 زیر مضمون نشان داد. این نوجوانان دارای پنج مضمون مشترک خودکارآمدی پایین، مهارت‎های ارتباطی ضعیف و نامناسب با دیگران، ارتباط ضعیف و نامناسب با خداوند، الگوی ناکارآمد رابطه والد فرزندی و مشکلات آسیب‌زایی در دوران کودکی بودند.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت، در مداخلات درمان نوجوانان دارای باورهای غیرمنطقی، جهت کاهش این باورها می‌بایست بر نقش ضعف در مهارتهای ارتباطی، خودکارآمدی و ارتباط با خداوند توجه بیشتری داشت. در مداخلات پیشگیری از ایجاد باورهای غیرمنطقی در سنین نوجوانی، می‌بایست مشکلات آسیب‌زای دوران کودکی مانند طرد و محرومیت‌های هیجانی و نقش سبک فرزندپروری ناکارآمد را جهت جلوگیری از ایجاد باورهای غیرمنطقی مورد توجه قرار داد. روانشناسان می‌توانند از یافته‎های این تحقیق جهت طراحی بسته‌های آموزشی بهبود سلامت روان نوجوانان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها