بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و انواع عشق دربین مردان وابسته به مواد (معتاد) و غیروابسته در شهرستان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

2 استادیار،گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه و انواع عشق در بین مردان 20 تا 45 سال معتاد و غیرمعتاد شهر قم انجام گرفته است.
روش: ابزاری که جهت گردآوری داده‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشناسه‌‌ی طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه YSQ-SF) و پرسشنامه‌‌ی عشق مثلثی رابرت جی، استرنبرگ می‌‌باشد. برای تحلیل داده‌‌های پژوهش از شاخص‌‌ها و روش‌‌های آماری شامل میانگین، انصراف معیار و آزمون t مستقل استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش، تفاوت معناداری (01/0) را بین گروه وابسته به مواد مخدر (معتاد) و غیروابسته نشان داد. میانگین نمرات طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه و انواع عشق در افراد وابسته به مواد به‌‌طور معنی‌‌داری از میانگین نمرات افراد عادی بالاتر بود. به بیان دیگر، مردان وابسته به مواد مخدر در مقایسه با مردان غیروابسته (غیرمعتاد) به میزان بالاتری دارای باورهای هسته‌‌ای ناسالم و بنیان‌‌های شناختی ناسازگار می‌‌باشند.
نتیجه گیری: این اختلاف بیش از همه در طرحواه‌‌های ناسازگار اولیه از قبیل: رهاشدگی، بی‌‌اعتمادی، بدرفتاری، نقص و شرم، آسیب‌‌پذیری در برابر ضرر و بیماری، دیده شد. همچنین بین میزان صمیمیت و تعهد بین افراد مصرف-کننده و غیرمصرف‌‌کننده در سطح (01/0) تفاوت معنادار آماری وجود دارد..

کلیدواژه‌ها