مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس و مدیریت خود به مادران بر کاهش تعلل‏ورزی تحصیلی دانش‏آموزان دختر دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار گروه رشد و پرورش کودکان پیش‌دبستانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس و مدیریت خود به مادران بر کاهش تعلل‏ورزی تحصیلی فرزندان آن‏ها بود.
روش: این پژوهش نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه 5 شهر تهران و مادران آن‌ها در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. نمونه آماری این پژوهش تعداد 48 نفر از دانش‌آموزان به همراه مادران آن‌‌ها بودند که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. و سپس مادران آن‏ها در چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) به صورت تصادفی جایگزین شدند. برنامه آموزشی مدیریت استرس و مدیریت خود و آموزش تلفیقی(مدیریت استرس و مدیریت خود) در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای، دو بار در هفته می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعلل‏ورزی تحصیلی (سواری، 1390)، داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 23 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بر خلاف تفاوت میانگین‌های مؤلفه‌ها و نمره کل تعلل ورزی در مراحل پس آزمون – پیگیری، تفاوت میانگین‌های مؤلفه‌ها و نمره کل آن در مراحل پیش آزمون - پس آزمون و پیش آزمون – پیگیری در سطح 01/0 معنادار است.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج نشان‌دهنده کاهش ‌ نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه (چهار گروه شامل سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) در پس آزمون بود که بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مدیریت استرس و مدیریت خود به مادران بر تعلل‏ورزی تحصیلی فرزندان دختر آن‌ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of stress management and self-management training to mothers on reducing academic procrastination in female high school students

نویسندگان [English]

 • Atefe Kamrani 1
 • Khadijeh Abolmaali Alhosseini 2
 • Siamak Tahmasebi 3
 • Kianosh Hashemian 2
1 PhD. Student, Department of Counseling and Psychology, Rodehen Branch , Islamic Azad University, Rodehen, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Rodehen Branch , Islamic Azad University, Rodehen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Rodehen Branch , Islamic Azad University, Rodehen, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness of stress management training and self-management to mothers on reducing their children's academic procrastination. Methodology: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and one-month follow-up with a control group. The statistical population included female high school students in District 5 of Tehran and their mothers in the academic year 2918-2019. The statistical sample of this study was 48 students along with their mothers who were selected by convenience sampling. Then their mothers were randomly replaced in four groups (three experimental groups and one control group). The stress management and self-management training program and integrated training (stress management and self-management) in 8 sessions of 60 minutes, twice a week. The research instruments included academic procrastination questionnaire (Savari, 2011), data were analyzed using repeated measures analysis of variance test and Benferoni post hoc test using SPSS software version 23.
Findings: The results showed that despite the difference between the means of the components and the total score of procrastination in the post-test-follow-up stages, the difference between the means of the components and its total score in the pre-test-post-test and pre-test-follow-up stages at level 0.01 is significant.
Conclusion: In general, the results showed a decrease in the scores of the experimental group compared to the control group (four groups including three experimental groups and one control group) in the post-test, based on which it can be concluded that stress management training and self-management Mothers are effective in delaying the education of their daughters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stress management training
 • self-management training
 • Academic Procrastination
 • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آبان 1400