مقایسه اثربخشی آموزش ازدواج موفق و آموزش نظریه انتخاب بر بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ازدواج موفق و آموزش نظریه انتخاب بر بهزیستی روان‌شناختی زوج های جوان انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با سه گروه و در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری است. جامعه آماری پژوهش شامل زوج‌های تازه عقد کرده بودند (بین یک تا شش ماه گذشته از عقد ازدواج) که به مراکز مشاوره در شهر اصفهان در تابستان 1398 مراجعه کردند. از جامعه آماری مورد اشاره 45 زوج از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 زوج) و یک گروه کنترل (15 زوج) گمارده شدند. از پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1980) استفاده شد. گروه آموزش ازدواج موفق مطابق با پکیج خانبانی (2019) و گروه آموزش نظریه انتخاب مطابق با نظریه انتخاب گلاسر (2000) هر یک طی 5 جلسه 90 دقیقه‌ای و هفته‌ای یک جلسه تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها از طریق آزمون خی‌دو، تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار اس پی‌اس‌اس، نسخه 25 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، آموزش ازدواج موفق بر بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های جوان موثر بود (01/0>P‌). همچنین بر اساس نتایج، آموزش نظریه انتخاب بر بهزیستی روان شناختی زوج های جوان دارای تاثیر معناداری نبود (05/0<P).
نتیجه‌گیری: آموزش ازدواج موفق برای ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی زوج‌های جوان، از زمره آموزش‌های احتمالی است که می‌تواند برای زوج‌های جوان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Successful Marriage Training and Selection Theory Training on Psychological Wellbeing of Young Couples

نویسندگان [English]

 • Mohsen Khanbani 1
 • Mohsen Golparvar 2
 • Asghar Aghaei 1
2 Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research was administered with the aim of comparison of the effectiveness of successful marriage training and choice theory training on psychological well being of young couples.
Methodology: The research method is semi-experimental with three groups in three stages: per-test, post-test and follow-up. The statistical population of the study included newly married couples (between one to six months after marriage) who referred to counseling centers in Isfahan in the summer of 2019. From the statistical population, 45 couples were selected through purposive sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 couples in each group) and control group (15 couples). The short form of Ryff (1980) psychological well being Questionnaire was used to measure the dependent variable. Successful marriage training group according to the needs of couples to know each other and choice theory training group according to Glasser (2000) choice theory trained each for 5 sessions of 90 minutes and one session per week and the control group did not receive any training. Data were analyzed by chi square, repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test by SPSS software, version 25.
Findings: The results showed that successful marriage training is effective on the psychological well-being of young couples (P‌<0.01). Also, based on the results, choice theory training did not have a significant effect on the psychological well-being of young couples (P <0.05). Comparison of the two approach showed that successful marriage training was more effective on psychological well-being than choice theory training.
Conclusion: Successful marriage education for Upgrade the psychological well-being of young couples is one of the possible approach trainings that can be considered for young couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Successful Marriage Training
 • Selection Theory Training
 • psychological wellbeing
 • young couples
 • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آبان 1400